Regulamin Serwisu Internetowego
magicinfocloud.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem magicinfocloud.pl prowadzony jest przez Włodzimierza Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEST-AUDIO WŁODZIMIERZ BOGDAN PAJĄK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, NIP: 7270018781, REGON: 470557320, adres poczty elektronicznej (e-mail):info@magicinfocould.pl, +48669 783 561 lub + 48 42 307 32 30.
 2. Serwis magicinfocloud.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w tym również w usłudze SaaS przez Serwis magicinfocloud.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Umów o dostarczanie Usług Cyfrowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu magicinfocloud.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  6.1. kodeksu cywilnego
  6.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  6.3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  6.4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  6.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem pl umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie możliwe jest w modelu SaaS.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie przez Usługodawcę Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 6. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 9. USŁUGODAWCA, OPERATOR – Włodzimierz Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEST-AUDIO WŁODZIMIERZ BOGDAN PAJĄK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, NIP: 7270018781, REGON:470557320, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@magicinfocould.pl, +48669 783 561 lub + 48 42 307 32 30.
 10. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzący działalność gospodarczą, korzystająca z Usług Elektronicznych Serwisu.
 11. KLIENT – Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 12. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. OPROGRAMOWANIE – oprogramowanie do zarządzania treścią digital signage (MagicInfo) opracowane przez firmę Samsung i dostarczane przez Operatora, z którego korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 14. SAAS – („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu Oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z platformą poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 15. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 16. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ – umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa Cyfrowa.
 17. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 18. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 19. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 20. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 21. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.
 22. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. zawierana między Klientem a Usługodawcą w momencie przystąpienia do korzystania z Oprogramowania przez Klienta.
 23. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona Usługa Cyfrowa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
 24. CENNIK – informacja na stronie Serwisu wskazująca ceny Usług Cyfrowych świadczonych przez Operatora.
 25. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – dane techniczne oraz informacje dotyczące poszczególnych, świadczonych przez Usługodawcę Usług Cyfrowych.

§4
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Usługi Cyfrowe dostępne w Serwisie są Kompatybilne, Funkcjonalne i Interoperacyjne ze sprzętem i oprogramowaniem wskazanym w ich opisie.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
 3. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną netto.
 4. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Cyfrowych w trakcie trwania wykupionego przez Klienta Okresu Abonamentowego.
 5. W celu złożenia Zamówienia na Usługę Cyfrową, Klient jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania Konta w Serwisie.
 6. Zamówienia na Usługi Cyfrowe można składać poprzez witrynę internetową (Serwis magicinfocloud.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 9. Następnie Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie drugiej wiadomości e-mail, która zawiera:
  9.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  9.2. niniejszy Regulamin,
 10. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Klientem, a Usługodawcą.
 11. Dostarczenie tj. udzielenie Klientowi dostępu do Usługi Cyfrowej następuje w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 12. Każda Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (fakturą VAT), który będzie wysyłany na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§5
WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 1. Klient nie ma prawa udzielać dostępu do Usług świadczonych przez Operatora podmiotom trzecim, w szczególności za wynagrodzeniem.
 2. Usługodawca może wymagać od Klienta wykorzystywania identyfikatora z przypisanym do niego hasłem.
 3. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania jego urządzenia końcowego (za pośrednictwem którego korzysta z Oprogramowania) przed nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich haseł oraz zainstalowanie i bieżące aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, a także stosowanie serwera pocztowego, którego oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione).
 4. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Klientowi zostały złożone przez Klienta.
 5. W razie utraty kontroli nad narzędziami pozwalającymi na zarządzanie usługą, w szczególności w razie ujawnienia hasła dostępu do panelu osobom nieuprawnionym, Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy, który jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu przywrócenie kontroli nad usługą.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dyspozycji, związanej z obsługą usługi, jeżeli zachodzi podejrzenie, że została wydana przez osobę nieupoważnioną. W takim przypadku Usługodawca może zażądać potwierdzenia dyspozycji przez Klienta na piśmie lub drogą mailową.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń końcowych przed ingerencją osób trzecich.
 8. W przypadkach uzasadnionych rzeczową potrzebą, Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Klientów stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze.
 9. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej.
 10. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Usługodawcy niezależnie od tego, czy Usługodawca także tworzy takie kopie.

§6
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1.2 i 1.3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1.1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z Cennikiem Serwisu. Usługodawca udzieli Klientowi dostępu do Oprogramowania po opłaceniu Usługi przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 3. Opłat, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, należy dokonać zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
 4. Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika.
 5. Klient może dokonać płatności jednorazowej za cały Okres Abonamentowy lub dokonywać comiesięcznych opłat za Usługę. W przypadku płatności comiesięcznych, pierwsza opłata za Okres Abonamentowy, płatna jest w dniu zawarcia Umowy, a każda kolejna do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.
 7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta Klienta. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Klienta będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 30 dni, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z Kontem zostaną usunięte.
 8. Po upływie wykupionego przez Klienta Okresu Abonamentowego, Umowa o świadczenie Usług Cyfrowych podlega automatycznemu przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@magicinfocloud.pl Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 9. Z chwilą uiszczenia jednorazowej płatności za Usługę lub dokonania pierwszej opłaty za Usługę, Operator udziela Użytkownikowi, odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Użytkownika i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.
 10. Licencja udzielana jest w zależności od wybranej przez Klienta opcji – dożywotnio dla jednego urządzenia w przypadku licencji do instalacji na własnym serwerze, a w przypadku licencji chmurowych – na okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie wybranego przez Klienta okresu, zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 13. Okres na jaki została zawarta umowa:
  13.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  13.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  13.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  13.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej umożliwieniu korzystania z Oprogramowania zawierana jest na czas trwania Okresu Abonamentowego.
 14. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  14.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  14.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  14.3. przeglądarka internetowa nie starsza niż 1 rok od udostępnienia usług,
  14.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 17. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 18. Klient, po dokonaniu autoryzacji przez Usługodawcę, ma prawo do korzystania z pomocy bezpośrednio dotyczącej świadczonej usługi: telefonicznie lub drogą elektroniczną, pod numerami, adresami poczty elektronicznej lub przez formularze, zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.

§7
WARUNKI ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Zmiana zakresu świadczonych przez Usługodawcę usług:
  1.1. jeżeli będzie to technicznie możliwe, strony mogą zgodnie rozszerzyć zakres świadczonych usług, przed upływem Okresu Abonamentowego na jaki została zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej,,
  1.2. zmiana, o której mowa w pkt 1.1, odniesie skutek z początkiem kolejnego Okresu Abonametowego, chyba że strony uzgodnią krótszy termin realizacji,
  1.3. do zmiany rodzaju świadczonych Usług lub ich zakresu stosuje się odpowiednio zapisy o zawieraniu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
  1.4. w przypadku zmiany rodzaju świadczonych Usług lub ich zakresu w trakcie Okresu Abonamentowego skutkujących zmianą wysokości opłat, wynagrodzenie Usługodawcy za dany Okres Abonamentowy obliczone zostanie proporcjonalnie do korzystania z tych usług.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  2.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@magicinfocloud.pl Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 1 dnia od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  2.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§8
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wraz z zawarciem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej Klient akceptuje wysyłanie i udostępnianie mu przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej. Klient może cofnąć akceptację w każdym czasie.
 2. Usługodawca udostępnia płatność:
  2.1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany każdorazowo w proformie lub fakturze przesłanej Klientowi.
  2.2. za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności (kartą, Google Pay lub Apple Pay).
 3. Opłaty należne są z góry, a Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej w terminie wskazanym w proformie lub fakturze.
 4. Cena płacona Usługodawcy nie obejmuje kosztów ponoszonych przez Klienta związanych z dostępem do usług, w szczególności dostępem do internetu lub zasilania energią elektryczną.

§9
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz z tytułu rękojmi:
  1.1 podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 13 z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  1.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  1.3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy będącego podmiotem, o którym mowa w § 13 Regulaminu za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową przez cały okres trwania Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
  1.4. Usługobiorca zobowiązany jest do współpracy ze Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy,
  1.5. reklamacje Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@magicinfocloud.pl
  1.6. w powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  1.7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, za wyjątkiem reklamacji składanych przez podmioty, o których mowa w § 13, w przypadku których Usługodawca ustosunkuje się nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób,
  1.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 13 – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 13, Usługodawca pokrywa koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  2.1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@magicinfocloud.pl
  2.2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  2.3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, za wyjątkiem reklamacji składanych przez podmioty, o których mowa w § 13 Regulaminu, w przypadku których Usługodawca ustosunkuje się nie później niż w terminie 14 dni,
  2.4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§10
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Włodzimierza Pająka wykonującego działalność godpodarczą pod firmą BEST-AUDIO WŁODZIMIERZ BOGDAN PAJĄK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, NIP: 7270018781, REGON: 470557320. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony magicinfocloud.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi w związku z tym odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 6. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 8. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usług na stałym określonym poziomie (SLA).
 9. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe usługi i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich usług na zasadach określonych w Regulaminie, a także w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wzajemnych.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich usług w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości obliczonej według wzoru (1 / ilość dni w okresie rozliczeniowym) opłata uiszczona na rzecz Operatora w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę, za każdy dzień, w którym zdarzenie to trwało.
 12. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy drogą elektroniczną mailem na adres: info@magicinfocloud.pl – 365 dni w roku.
 13. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Klientów:
  a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Klienta oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Klient łączy się z systemem Serwisu,
  c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Klientów powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Klientów,
  g) za skutki związane z utratą hasła.
 14. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

§12
GWARANCJA SLA

 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii na poziomie 95 %.
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: dostęp do portalu Magic Info.
 3. Usunięcie awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej wystąpienia. Jeśli usunięcie awarii nie jest możliwe w ciągu 2 dni roboczych, Usługodawca określi termin jej usunięcia i przekaże ją Klientom.
 4. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
  4.1. dostarczanie łącza internetowego do serwera,
  4.2. dostarczanie prądu do serwera,
  4.3. techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym,
  4.4. techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego,
  4.5. techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: Magic Info
  4.6. techniczną sprawność Konta Usługobiorcy w zakresie związanym z podstawowym działaniem usług.
 5. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
  5.1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Klienta,
  5.2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
  5.3. problemami związanymi z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu,
  5.4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  5.5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
  5.6. oknami serwisowymi. Podczas okna serwisowego Usługodawca ma prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny,
  5.7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami serwera,
  5.8. działaniem siły wyższej.
 6. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.
 7. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§13
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4, Usługobiorca będący jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 13, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 13, może odstąpić od umowy, w przypadku usługi liczy się od dnia, w którym podmiot, o którym mowa w § 13 zawarł umowę.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 13:
  4.1. w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4.2. o świadczenie usług, za które podmiot jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  4.3. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Po odstąpieniu od umowy przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgodnie z niniejszym paragrafem lub wypowiedzeniu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:
  5.1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
  5.2. dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,
  5.3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  5.4. zostały wytworzone przez Usługobiorcę wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 6. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie przedsiębiorcy na prawach konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej dostarczanej przez Usługodawcę – nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności przez zablokowanie Konta.

§14
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:
  2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową,
  2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  2.4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§15
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Klient będący administratorem danych prowadzanych do Serwisu, powierza je Usługodawcy w celu umożliwienia Usługodawcy realizacji usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
 3. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych.
 4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych zwykłych:
  4.1. imiona, nazwiska, firmy, numery NIP, numery telefonu, adresy mailowe,
  4.2. inne dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
 5. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
  5.1. kontrahenci Usługobiorcy,
  5.2. klienci Usługobiorcy,
  5.3. osoby, z którymi Usługobiorca wchodzi w interakcje społeczne.
 6. Usługodawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym („podprzetwarzający”).
 7. Usługodawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Usługodawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
 8. Jeżeli Usługodawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Usługobiorcę w celu umożliwienia podjęcia jej decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
 9. Usługodawca uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, udokumentowane zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których osoby te uzyskały dostęp.
 10. Usługodawca zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.
 11. Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Usługobiorcy uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Usługobiorcę o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.
 12. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzyła je Usługodawcy.
 13. Usługodawca oświadcza, że daje rękojmię należytego wykonywania przetwarzania powierzonych mu danych, zgodnie z regułami ustalonymi w niniejszym paragrafie oraz przepisami RODO.
 14. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem zaleceniami Usługobiorcy i lub wbrew tym zaleceniom. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
 15. Jeżeli podprzetwarzajcy nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za niewypełnienie obowiązków przez podprzetwarzającego spoczywa na Usługodawcy.
 16. Usługodawca przetwarza powierzone mu dane od momentu założenia Konta w Serwisie, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 17. Usługodawca po upływie okresu niezbędnego do przetwarzania danych w celu wykonania umowy i okresu przedawnienia roszczeń, jest zobowiązany do usunięcia danych i poinformowania Usługobiorcy na trwałym nośniku (np. wiadomość mailowa) o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane.

§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  6.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 13 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  6.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Za zgodą Usługodawcy, Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która spełnia wymogi określone w Regulaminach.
 8. Usługodawca może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w szczególności od wykonania przez Klienta wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy.
 9. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Usługodawca może pobrać opłatę, jeżeli jej wysokość została określona w Cenniku lub została ustalona indywidualnie przez strony.